وام پاک

سود بازپرداخت

18 درصد


نیاز به سپرده
دارد


مدت زمان خواب سپرده
2 ماه


نوع ضمانت وام
سند ملک


مبلغ وام
تا سقف1میلیاردتومان


مدت بازپرداخت
حداکثر 12 ماه


شرایط و مقررات
1.وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد.
2.سند ملک نبايد در رهن بانک دیگری باشد.
3.سپرده مورد نیاز از نوع جاری است.