قوانین

بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام و خیر مقدم خدمت شما هموطن گرامی
متن زیریک توافقنامه آنلاین می باشدوازنظرقوانین تجارت الکترونیک ازنظراصالت واعتبارهیچ فرقی بانسخه مکتوب ندارد.قبل ازعضویت واستفاده ازخدمات وام پردازان،الزامیست که تمام شرایط وضوابط مرتبط بااین توافقنامه کاربری ونیزسیاست حفظ حریم خصوصی رابادقت کامل مطالعه فرموده وموافقت خودتان رااعلام فرمایید،باقبول توافقنامه کاربری شماپذیرفته ‌ایدهرزمان که ازوبسایت واپلیکیشن استفاده می کنیدپایبنداصول،قوانین ومقررات وبسایت وام پردازان هستید.هرگونه تلاش ازسوی کاربران برای اقدامات غیرقانونی(ثبت اگهی مشکل دار و …) به مراجع قانونی گزارش می گردد.
اطلاعات فرم ثبت نام رادقیق وکامل وارد کنید.اشتباه وعدم مغایرت اطلاعات به هنگام ثبت نام متوجه خودکاربرمی باشد.
درصورت تمایل به خریداشتراک فیلترشکن خودراخاموش نماییدخطایی گزارش نشده ولی احتمال بروزخطاوجوددارد.
ارسال اطلاعات،چه به صورت حضوری،تلفنی ویاازطریق اینترنت باخطرافشامواجه است وهیچ سیستمی دارای امنیت کامل نمی باشد.بنابراین وام پردازان مسئولیتی درقبال نواقص امنیت تکنولوژی ندارد. وام پردازان تمام تلاش خودرابه منظورحداقل نمودن ودرصورت امکان جلوگیری ازدسترسی غیرمجازواستفاده غیرصحیح ازاطلاعات مندرج می نماید.چنین حمایتی کمترازاستانداردهای معقول مراقبت نخواهدبود.درهرصورت وام پردازان هیچ گونه تعهدی درخصوص جبران خسارات ندارد.
اطلاعات ذخیره شده توسط وام پردازان تحت شروط قانون تجارت الکترونیک ذخیره می شوند. تمام محتویات وبسایت وام پردازان ازقبیل:متون، گرافیک، تصاویر، علائم تجاری، لوگو، صدا، تصویر، قالب سایت، اسکریپت‌ها و… متعلق به وام پردازان است

اختیارات وتعهداتوام پردازان اختیارداراست وبسایت واپلیکیشن،اطلاعات صفحات قوانین،شرایط استفاده وحریم خصوصی خودرابدون اطلاع به کاربرتغییردهدودرصورت نیازهرگونه مطلب یامحتوای ارسالی شماراجهت انتشاردرسایت واپلیکیشن ویرایش نماید. وام پردازان اختیارداراست نمایه کاربران متخلف رابدون اطلاع قبلی به وی،مسدودوحتی حذف کند.
وام پردازان متعهداست اطلاعات موجوددروبسایت ازکاربران رابه هیچ شخص ثالثی اعم ازحقوقی،حقیقی واگذارنکندمگربادرخواست مقامات قضایی ذیصلاح که اطلاعات نمایه کاربران رادراختیاراین مقامات قراردهد.
قیمت درج شده برای آگهی های وبسایت توسط ارسال کننده آگهی درج گردیده،وام پردازان درمقابل اعدادوارقام درج شده تعهدی ندارد
وبسایت وام پردازان دروبسایت های دیگربه منظورتبلیغ قرارگرفته است،وام پردازان هیچ مسئولیتی درقبال صحت وسلامت ومجوزفعالیت این وبسایت هاراندارد.
وام پردازان مسئولیتی درقبال محل تولد،محل زندگی،شغل کاربران دروبسایت وام پردازان راندارد. وام پردازان سعی درنشر آگهی‌ها بااطلاعات صحیح ودرست است ولی صحت آگهی‌ها راتضمین نمیکندوتعهدی درقبال صحت آگهی هابرعهده نمی گیرد.
کاربران بایدموقع ثبت نام درسایت واپلیکیشن،ازاسامی وکلمات مناسب استفاده نمایند،درصورت مشاهده کلمات والفاظ رکیک وعدم رعایت شئونات اسلام اکانت وی حذف،حق اشتراک آن کاربرباطل ودسترسی به سایت ومحتوای سایت نیزقطع خواهدشد.
 

نکات احتیاطیقیمت وشرایط معامله پیشنهادی فوق العاده عالی به نظرمی‌رسدطرفین معامله به طرزمشکوکی ازحساب بانکی ویااطلاعات شخصی شمامیپرسندوقصددارندشماراتخلیه اطلاعاتی کنندلذاهوشیارباشیدومحتاطانه عمل کنید. سامانه وام پردازان درتمام طول عضویت شما هیچگونه مسولیتی درمقابل خرید،فروش،امتیازوضامن هیچکدام ازطرفین راندارد.در هنگام مراجعه به موسسات ومراکزاعطای تسهیلات ویاوام دهندگان نسبت به هویت،صحت وسلامت آن مرکزویاشخص دقت لازم راداشته باشید،چنانچه خواستید(بیعانه،ودیعه)به کسی که شناختی ازاونداریدبپردازیدویاقراردادی امضا کنیددرمحلی امن مانندشعب بانک‌هاویادرمحضرقراربگذاریدحتماسفته بامدارک شناسایی معتبر(کارت ملی،شناسنامه)ویاتعهدمحضری ازوی بگیریدومراقب افرادکلاهبردارباشید.ازاین بابت هیچ مسئولیتی شامل وبسایت واپلیکیشن وام پردازان نمی باشد